Et grønnere Danmark

Indstillet af Konservativ Ungdom

Det Konservative Folkeparti er et ansvarligt grønt parti, hvor generationskontrakten er et afgørende ideologisk pejlemærke. For os er kampen for et grønnere Danmark hjerteblod, for vi har pligt til at give vores land videre i en ordentlig stand til fremtidige generationer.

Vores tids største udfordring er de menneskeskabte klimaforandringer, som udfordrer vores levevis. Danmark har gennem Paris-aftalen forpligtet os til at reducere vores drivhusgasser markant de næste årtier, så vi lever op til vores andel for at nå kravet om en maks. temperaturstigning på 1,5-2,0 grader på verdensplan. Som en del af den tidligere regering vedtog vi, at Danmark derfor skulle være klimaneutralt i 2050. Eksperter peger på, at hvis dette skal nås, bør Danmark reducere vores udledning med 70% i 2030. Siden 1990 har Danmark reduceret vores udledning med 36% og ifølge DTU vil vi ved at forsætte i dette tempo med de nuværende planlagte initiativer nå en reduktion på 64%. Desværre ved vi også, at det sidste stykke bliver sværest, og at det bliver dyrere, desto længere tid vi venter.

Vi mener ikke som venstrefløjen, at måden at nå derhen, er at gøre Danmark fattigere eller at dræbe væksten. Tværtimod ved vi, at den eneste måde at løse vores problemer på er gennem innovation, nytænkning og incitamenter til, at de virksomheder, der finder fremtidens løsninger, får de bedste vilkår. Den grønne omstilling rummer ikke kun udfordringer, men også store muligheder for danske eksporteventyr. Det kræver investeringer.

Vejen derhen
Derfor bør Danmark også trække i førertrøjen ved at investere i udvikling og implementering af grønne investeringer. Investeringerne skal bl.a. bruges til at understøtte omlægningen af vores energisektor til fuldstændig vedvarende energi, støtte innovative virksomheder, skovrejsning, investeringer i infrastruktur og finansiere nationale klimainitiativer. Dette kunne også bruges på at energieffektivisere den eksisterende offentlige boligmasse eller give private mulighed for at trække udgifter til energieffektivisering fra i skat.

En af nøglerne til at knække kurven for vores udledning er at reducere udledningen i landbruget, der i dag står for 21 % af DKs totale udledning af drivhusgasser. De økonomiske vismænd peger på, at det er netop her, at det er billigst at sætte ind, men det skal gøres klogt, så landbrugsproduktionen ikke tvinges ud af landet. Dette kunne f.eks gøres ved at EU’s direkte landbrugsstøtte bliver omlagt til at tilgodese de landmænd, der kan producere kød med det mindste klimaaftryk ved at nedbringe mængden af drivhusgasser i produktionen. Det kunne også gøres ved at omlægge mere af den mindst effektive landbrugsjord, lavbundsjorden, til natur som Landbrug & Fødevarer har foreslået. Når Danish Crown siger, at de i 2050 vil kunne lave CO2-neutral kødproduktion, så rummer det et stort potentiale for fremtidige danske arbejdspladser, hvis vi hjælper til ved at skabe incitamenter for de landmænd, der går forrest.

Vi ved også at for at nå vores ambitiøse mål, så kræver det investeringer i forskning, hvorfor der bør afsættes markant flere midler til forskning i grøn teknologi. Når FN peger på, at atomkraft er en nødvendig del af løsning på verdensplan, så bør samtlige barrierer for dansk forskning på området også fjernes, og forskning i denne teknologi understøttes på lige fod med andre CO2-neutrale teknologier.

En anden måde at nedbringe vores CO2-udslip på, er at fremrykke lukningen af de danske kulkraftværker fra 2030 til 2025, som bør gå hånd i hånd med fortsatte investeringer i vedvarende energikilder. Det bør undersøges nøjere.

Hvis Danmark skal nå i mål med den grønne omstilling, så er det på tide at trække i arbejdstøjet. Det bliver dyrt at vente, og tiden er inde til at vi handler for de fremtidige generationers skyld.

Derfor mener det Konservative Folkeparti:

  • At Danmark skal reducere vores udledning af CO2 med 70% i 2030 og leve op til Paris-aftalen ved at være klimaneutrale i 2050
  • At grøn omstilling og vækst ikke er hinandens modsætninger, men forudsætningen for at Danmark kan være et positivt globalt eksempel på den grønne omstilling
  • At Klimarådet skal styrkes og forpligtes til at udarbejde et grønt regnskab for Danmark, der kan sikre en effektiv implementering af Danmarks grønne omstilling
  • At der skal afsættes flere midler til grøn forskning
  • At alle løsningsmuligheder indenfor forskning, der understøtter den grønne omstilling, kan opnå støtte fra de offentlige forskningsmidler
  • At det er vores målsætning, at de danske kulkræftværker kan udfases tidligere end 2030, investeringer i vedvarende energikilder prioriteres
  • At det danske landbrug skal bidrage til en grøn omstilling og Danmark skal kæmpe for en omlæggelse af EUs direkte landbrugsstøtte
  • At støtte omlægningen af den mindst produktive landbrugsjord til natur