Fundraisingtjeneste

Senest redigeret: 26. March 2021 kl. 12:16 af mikkelknoll

Gennem Det Konservative Folkeparti kan vælgerforeninger få oprettet en fundraisingtjeneste til modtagelse af donationer.

Via fundraising-tjenesten kan interesserede give donationer ved hjælp af Dankort, kreditkort eller MobilePay. Donationer kan foretages på telefon via MobilePay eller på en hjemmeside, der er oprettet til formålet.

Eksempel på hjemmeside til donationer via Dankort/kreditkort

Oprettelse af og retningslinjer for brug af Det Konservative Folkepartis donations-løsning til fundraising

Det Konservative Folkeparti, partisekretariatet, har oprettet en donations-løsning, som de enkelte vælgerforeninger kan benytte sig af. Det fremgår nedenfor, hvordan den praktiske anvendelse af løsningen iværksættes og fungerer.

Det er hensigten med donations-løsningen, at den anvendes til modtagelse af donationer til vælgerforeninger, generelle aktiviteter i vælgerforeninger (vær dog opmærksom på begrænsninger, se nedenfor) og aktiviteter/valgtiltag/kampagnetiltag for kandidater i vælgerforeningerne samt donationer til Partiet.

Det betyder i praksis, at det, donations-løsningen kan anvendes til, er aktiviteter i vælgerforenings-regi. Herunder forskellige kampagnetiltag og aktiviteter for kandidater tilknyttet pågældende vælgerforening.

Det afgørende, både skattemæssigt (se nedenfor) og teknisk er, at det er vælgerforeningen, der har dispositionsretten over donationen. Den kan være givet til en aktivitet, som vælgerforeningen har besluttet at iværksætte for en given kandidats kampagne, men det er vælgerforeningen og ikke kandidaten, der afgør, hvad donationen skal bruges til.

Beløbsgrænsen er kr. 21.900 (2021-niveau. Det følger af partiregnskabslovens § 5 a og partistøttelovens § 12 a, at beløbsgrænsen på oprindeligt kr. 20.000 fra den 1. januar 2018 skal reguleres årligt, og at reguleringen offentliggøres ved bekendtgørelse.)

Ved donationer på over kr. 21.900 er donoren forpligtet til at angive kontaktoplysninger (jfr. gældende lov). Det betyder dermed også, at der gælder et egentligt forbud mod at modtage anonyme tilskud over den til enhver tid gældende beløbsgrænse.

Oprettelse af donations-løsning til fundraising

Vælgerforeningen kontakter partisekretariatet på webmaster@konservative.dk med følgende oplysninger:

  • Vælgerforeningsnavn
  • Mailadresse til brug til donationskvitteringer
  • Vælgerforeningens registrerings- og kontonummer

Når partisekretariatet har modtaget ovenstående oplysninger, sendes besked til den i mailadressen angivne person om det tildelte MobilePay-nummer samt informationer om donationsnummer og donationsside.

Ønsker vælgerforeningen at oprette adgang til tjenesten via vælgerforeningens egen hjemmeside, findes vejledning til, hvordan dette skal gøres, i den tilsendte besked (donationer vil fortsat blive sat ind på partisekretariatets konto, og derefter blive videredistribueret til den enkelte vælgerforening).

 

Retningslinjer for brug af donations-løsning til fundraising

Det er besluttet, at donations-løsningen kun skal anvendes til indbetaling af donationer, og dette til følgende parter:

  • Det Konservative Folkeparti, partisekretariatet
  • Navngivne kandidater via vælgerforening eller kreds, HVIS dette er til bestemte kampagner eller andre tiltag, besluttet iværksat af vælgerforeningen
  • Specifikke vælgerforeninger

Det er væsentligt at fremhæve, at kontoen ikke kan anvendes til eksempelvis medlemmers betaling for deltagelse i vælgerforeningsarrangementer eller anden form for betaling til den enkelte vælgerforening.

Der er således ikke tale om en konto, der generelt kan håndtere vælgerforeningens daglige økonomi.

Ansvarsfordeling mellem betaler/modtager eller distributør/endelig modtager af donation

Det Konservative Folkepartis økonomi- og regnskabsafdeling er alene administrator af donations-løsningen. Det betyder, at Partiet, jf. beskrivelsen ovenfor, står for at oprette og drifte den konto, der er tilknyttet donations-løsningen.

Økonomi- og regnskabsafdelingen videredistribuerer donationer i 1 månedlig udbetaling og op til Kommunalvalg dagligt i måneden op til valgdag og ved Folketingsvalg dagligt i valgperioden. Modtager skal være defineret som nævnt ovenfor.

Skattemæssige konsekvenser for involverede parter

Der gøres opmærksom på, at såfremt donationer er givet til navngivne personer, udenom vælgerforeningen eller på anden vis, der gør, at vælgerforeningen ikke har dispositionsret over de donerede midler, så vil donationen være skattepligtig for modtager. Modtager har egenhændigt pligt til at sørge for at selvangive den skattepligtige donation (=personligt indkomst). Manglende overholdelse heraf kan medføre bødeansvar.

Såfremt der på nogen måde er nævnt en specifik person, og donationen ikke er givet med den hensigt at støtte en af vælgerforeningen besluttet og tilrettelagt valgkampagne eller anden aktivitet for pågældende kandidat, og hvor vælgerforeningen ikke har dispositionsret over donationen, så vil donationen blive skattepligtig for modtager.

Det afgørende i vurderingen af, om der er skattepligt eller ej, er, hvem der har dispositionsret over donationen. Det skal vælgerforeningen til enhver tid have, hvis den enkelte kandidat ikke skal ifalde skattepligt.

Og igen – det er den enkelte kandidat, der er ansvarlig for at sikre at eventuelle personlige donationer bliver opgivet til SKAT. Det er partiet uvedkommende.

Der gøres opmærksom på, at der ikke er nogen nedre beløbsgrænse for beskatning af donationer. I forhold til spørgsmål om, hvornår det skal opgives, hvem der har ydet en donation, henvises til reglerne i partiregnskabsloven.

For god ordens skyld gøres der opmærksom på, at ovenstående betyder, at donations-kontoen ikke kan anvendes til andre formål. Hverken af vælgerforeninger, enkeltpersoner eller Det Konservative Folkeparti.

I forhold til virksomheders mulighed for at yde donationer, størrelsen heraf samt eventuel anonymitet, skal der henvises til pågældende virksomheds egen revisor eller advokat. Det Konservative Folkeparti kan ikke tilbyde, og påtager sig ikke, rådgivning af potentielle donatorer.