Samværspolitik

Senest redigeret: 12. oktober 2021 kl. 13:57 af Ukendt

Formålet med denne politik er at bidrage til et foreningsliv, hvor alle medlemmer og ansatte i Det Konservative Folkeparti kan trives og føle sig trygge. Formålet er således også i kraft af disse retningslinjer at bidrage til at understøtte en kultur, der klart og tydeligt ikke accepterer uacceptabel og krænkende adfærd, og som samtidig har fokus på den gode og ordentlige omgangstone og foreningskultur. 

Uacceptabel og/eller krænkende Adfærd 

Uacceptabel eller krænkende adfærd finder sted, når medlemmer, uanset position i partiet eller ledere/medarbejdere udviser uønsket verbal eller fysisk adfærd med det formål eller den virkning at krænke en anden persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Uacceptabel eller krænkende adfærd kan eksempelvis være seksuel chikane og sexisme, men det er væsentligt at understrege, at dette ikke er en udtømmende definition. 

Ved fortolkning af uacceptabel og krænkende adfærd kan der tages udgangspunkt i Arbejdstilsynets vejledning 4.3.1 af 26. februar 2019 om krænkende handlinger. 

Det Konservative Folkepartis holdning til uacceptabel eller krænkende adfærd 

I Det Konservative Folkeparti accepterer vi ikke nogen form for adfærd eller omgang blandt medlemmer, der af personer kan opfattes krænkende og/eller grænseoverskridende. Det gælder alle former for adfærd, herunder også uønsket seksuel opmærksomhed og sexchikane. Det afgørende er, hvordan handlinger og adfærd opfattes af modtager og ikke afsender. 

Det er vigtigt for Det Konservative Folkeparti at sikre et foreningsliv, hvor alle kan trives og udvikles. Det er alles ansvar at skabe en fælles kultur, hvor alle medlemmer udviser respekt for hinandens lige værd og forskellighed. 

Derfor kan ingen former for uacceptabel eller krænkende adfærd tolereres. Det gælder i alle foreningsled i Partiet og i Partiets sekretariat, og det gælder på ethvert tidspunkt. Det vil sige både i hverdagen og ved festlige lejligheder. 

Hvordan håndterer du uacceptabel adfærd? 

Alle medlemmer af Det Konservative Folkeparti og ledere/medarbejdere har ret til, og opfordres til, at sige fra, hvis deres grænser bliver overskredet. Det samme gør sig gældende, hvis man som medlem eller leder/medarbejder i Det Konservative Folkeparti er vidne til, at andre udsættes for uacceptabel eller krænkende adfærd og handlinger. 

Det skal respekteres, hvis medlemmer eller ledere/medarbejdere siger fra og melder ud, at en handling er uønsket, også selv om den udøvende selv finder handlingen uskyldig. 

Stopper adfærden ikke øjeblikkeligt, når der bliver sagt fra, eller har adfærden en sådan grovhed, at andre bør orienteres om adfærden, uanset at der i situationen er sagt fra, kan den forurettede rette henvendelse til enhver person i partiorganisationen – leder, tillidsvalgt såvel som menigt medlem – der er nærmest den forurettede, eller den person den forurettede måtte føle sig tryg ved at rette henvendelse til. Det samme gør sig gældende, hvis man er vidne til uacceptabel eller krænkende adfærd eller handling. 

Det er Det Konservative Folkepartis mål at skabe et foreningsmiljø, hvor alle medlemmer, ledere og medarbejdere ved, at det er muligt at henvende sig til andre i partiet vedrørende krænkende adfærd, og at alle har en fælles forpligtelse til at reagere og handle, herunder også bidrage til at skabe et miljø, der understøtter den form for omgang med hinanden, og dette uanset den enkeltes baggrund og position i organisationen. 

Konkret opfordres der til, at den forurettede eller et vidne til uacceptabel eller krænkende adfærd kontakter den nærmeste tillidsvalgte, vælgerforeningsledelse, storkredsformand og som medarbejder den nærmeste leder, HR-chefen eller generalsekretæren. 

Som medlem af Det Konservative Folkeparti er man forpligtet til at gøre sig bekendt med nærværende samværspolitik, og derfor også deltage aktivt i at skabe og støtte op om et miljø, der skaber rum og forståelse for dialog om uacceptabel og krænkende adfærd, og således også om mulighederne for at sige fra, og hvor og hvordan man skal henvende sig. 

Det er også muligt at kontakte det uvildige sagsbehandlingsteam, der er tilknyttet Det Konservative Folkepartis whistleblowerordning. Dette sker ved at anvende indberetningsformularen på konservative.dk. (https://konservative.dk/whistleblowerordning/)

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt det man oplever, er uacceptabel eller krænkende adfærd, så anbefales det, at man kontakter den uvildige instans på ovenstående link. 

Hvad skal man gøre, hvis man er vidne til, at andre udsættes for uacceptabel og krænkende adfærd?

Hvis man overværer uacceptabel eller krænkende adfærd i Det Konservative Folkeparti, er det vigtigt, at man handler. Alle er som en del af fællesskabet forpligtet til at handle og sige fra, hvis man oplever at være vidne til, at andre udsættes for uacceptabel eller krænkende adfærd. 

Det kan man gøre ved at sige fra i situationen, overfor den person, der opfører sig uacceptabelt, som det forventes som medlem af Det Konservative Folkeparti. Men også ved at henvende sig til den person, der potentielt er blevet udsat for uacceptabel eller krænkende adfærd. 

Hvis personen føler sig forurettet af pågældende adfærd eller handling, kan man hjælpe og støtte den forurettede i at rette henvendelse til i forhold til vedkommende persons nærmeste foreningsledelse. Og ønsker vedkommende ikke, at dette led kontaktes, så kan man hjælpe med at finde frem til den rette at rejse problemstillingen for, eksempelvis i storkredsen eller på Hovedkontoret. 

Hvordan vil Det Konservative Folkeparti håndtere uacceptabel og krænkende adfærd? 

Henvendelser vil blive behandlet med diskretion, og med udgangspunkt i de ønsker og behov, den person der retter henvendelse måtte have. Derudover vil en henvendelse altid søges belyst fra alle parters side, således der kan træffes beslutninger og eventuelt handles derefter på et oplyst grundlag. Det er væsentligt, at alle involverede parters retssikkerhed iagttages ved behandling af en henvendelse. 

Sanktioner eller konsekvenser for de involverede parter, herunder særligt den person, der udøver uacceptabel eller krænkende adfærd, vil altid tage udgangspunkt de foreningsretlige rammer, et medlemskab af Det Konservative Folkeparti er båret af. Det betyder, at der efter omstændighederne kan iværksættes en eksklusionsproces, såfremt en given hændelse måtte vurderes at berettige til dette.