Vedtægter


§ 1 

Det Konservative Folkeparti har til formål at samle alle, der tilslutter sig partiets program, og at virke for udbredelsen af konservative holdninger.

§ 2

Det Konservative Folkeparti består af:
 • Partiets medlemmer organiseret i vælgerforeningerne,
 • Centrale medlemmer, jvf. § 24 samt
 • Partiets ungdomsorganisationer, jvf. § 13

Landsrådet

§ 3

Landsrådet er partiets højeste myndighed i alle spørgsmål. Landsrådet vedtager partiets program og partiets vedtægter.

Stk. 2. 

Landsrådets dagsorden udformes af Forretningsudvalget. Den skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigenter
 • Valg af partiformand
 • Valg af 2 næstformænd
 • Politisk drøftelse

Stk. 3.

En næstformand vælges blandt partiets organisatoriske tillidsfolk, og en næstformand vælges blandt partiets medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd.

Af de to næstformænd vælges den ene som 1. næstformand, og den anden som 2. næstformand.

Stk. 4. 

Landsrådet opstiller senest i året før valg til Europaparlamentet partiets kandidater til Europa-Parlamentet. Opstillingen sker nomineret sideordnet i overensstemmelse med Europa- Parlamentsvalglovens regler herom.

Stk. 5. 

Kandidater til valg på landsrådet skal være medlem af en af partiets vælgerforeninger.

Stk. 6. 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§ 4

Landsrådet består af:

 • Partiets medlemmer organiseret i vælgerforeningerne jf. § 2,
 • Partiets centrale medlemmer, jf. § 2
 • Ungdomsorganisationernes landsorganisationers forretningsudvalg, samt Lokalforeningsformænd fra ungdomsorganisationerne.

Stk. 2.

På landsrådet har følgende stemmeret:

 1. Medlemmerne af partiets Hovedbestyrelse
 2. Formænd og næstformænd for vælgerforeningerne
 3. Storkredsbestyrelsernes og regionsudvalgenes medlemmer
 4. Partiets folketingsmedlemmer og Europa-Parlamentsmedlemmer
 5. Partiets medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd
 6. Partiets folketingskandidater og kampagnelederne for disse
 7. Ungdomsorganisationernes forretningsudvalg
 8. Lokalforeningsformænd fra KU og DKS
 9. Formanden for den Konservative Presseforening
 10. 1 delegeret fra vælgerforeningerne pr. påbegyndt 100 medlemmer i foreningen
 11. 1 delegeret for hver påbegyndt 1.000 stemmer, der i vælgerforeningens hjemkommune blev afgivet på partiet ved sidste folketingsvalg. Foreningens delegerede vælges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. 

Faste delegerede (jf. stk. 2. pkt. 1-9) kan ikke lade sig repræsentere af stedfortræder.

Stk. 4. 

Alle medlemmer af partiet har møde- og taleret på landsrådet.

Stk. 5. 

Ungdomsorganisationernes øvrige medlemmer kan overvære Landsrådet som gæster, men uden tale- og stemmeret.

§ 5

Det ordinære Landsråd skal afholdes hvert år i september, oktober eller november.

Stk. 2. 

Forretningsudvalget træffer afgørelse om mødested og mødetidspunkt.

Stk. 3. 

Der indkaldes til Landsrådet med mindst 3 måneders varsel. Indkaldelsen kan ske elektronisk eller ved opslag i partiets medlemsblad med angivelse af dato og sted for Landsrådets afholdelse, samt ved opslag på partiets hjemmeside.

Stk. 4. 

Det er en forudsætning for deltagelse i Landsrådet, at medlemmet har betalt det sidst opkrævede kontingent, og at medlemmet på tidspunktet for Landsrådets afholdelse har været medlem i mindst 1 måned.

Stk. 5. 

Vælgerforeninger, Storkredse, Folketingsgruppen, Europa-Parlamentsgruppen og Ungdomsorganisationerne har ret til at få optaget et forslag på Landsrådets dagsorden, når det senest 2 måneder før mødetidspunktet tilsendes forretningsudvalget.

Stk. 6. 

Dagsordenen for Landsrådet skal senest 8 dage før mødets afholdelse tilsendes alle tilmeldte elektronisk og tillige være tilgængelig på partiets hjemmeside.

§ 6

Landsrådet kan indkaldes til ekstraordinært møde, når hovedbestyrelsen beslutter det.

Stk. 2. 

Ekstraordinært møde skal endvidere indkaldes, når vælgerforeninger, der repræsenterer mindst 25 % af partiets samlede medlemstal pr. 31. december skriftligt over for Forretningsudvalget begærer dette med angivelse af, hvilke dagsordenspunkter der ønskes behandlet.

Stk. 3. 

Forretningsudvalget skal i så fald indkalde Landsrådet, således at det kan mødes senest 6 uger efter, at begæringen er modtaget.

 

Stk. 4. 

Indkaldelsen til ekstraordinært Landsråd kan ske elektronisk og ved opslag på partiets hjemmeside med angivelse af dagsorden og med mindst 3 ugers varsel.

Hovedbestyrelsen

§ 7

Hovedbestyrelsen består af:

 • Forretningsudvalget
 • Folketingsgruppens politiske ordfører
 • Storkredsformændene
 • En repræsentant for hver storkreds der er valgt på storkredsenes generalforsamlinger – bortset fra Bornholm
 • Formændene for de fem største vælgerforeninger
 • Ét medlem valgt af og blandt partiets medlemmer af kommunalbestyrelser og ét medlem valgt af og blandt partiets medlemmer af regionsråd
 • Formanden for den danske konservative gruppe i Europa-Parlamentet
 • Formanden for Folkeligt Oplysnings Forbund
 • Landsformændene for ungdomsorganisationerne

Stk. 2. 

De under pkt. 3 og 4 nævnte valg jf. § 19 skal finde sted hvert år inden udgangen af marts, og der tilsendes straks efter deres afholdelse partisekretariatet meddelelse om, hvem der er valgt.

Stk. 3. 

De under pkt. 5 nævnte valg jf. § 17 skal finde sted hvert år inden udgangen af januar, og der tilsendes straks efter deres afholdelse partisekretariatet meddelelse om, hvem der er valgt. Størrelsen på vælgerforeningerne baseres på medlemstallet pr. 31. december i året forinden.

Stk. 4. 

Hovedbestyrelsen har mulighed for at lade sig supplere med personer med særlige kompetencer eller baggrund, uden stemmeret, for en fastsat periode.

Stk. 5. 

Medlemskab af Det Konservative Folkeparti er en forudsætning for at kunne sidde i Hovedbestyrelsen.

§ 8

Hovedbestyrelsen indkaldes, når forretningsudvalget finder det ønskeligt. Når det skriftligt forlanges af mindst 25 % af hovedbestyrelsesmedlemmerne med angivelse af forhandlingsgenstand, er forretningsudvalget pligtig til at indkalde hovedbestyrelsen til møde, der skal afholdes senest 2 uger efter, at begæringen er modtaget.

§ 9

Hovedbestyrelsen træffer selv afgørelse om mødernes form og indhold, som præciseres i en forretningsorden.

Stk. 2. 

Hovedbestyrelsen indstiller partiets formand og næstformænd til valg på Landsrådet.

Stk. 3. 

På det første møde efter storkredsgeneralforsamlingerne vælger hovedbestyrelsen 2 medlemmer af partiets forretningsudvalg blandt storkredsformændene, jvf. § 7, pkt. 3 og § 10.

Stk. 4. 

Det centrale kontingent jf. § 24 fastsættes af hovedbestyrelsen for det kommende kalenderår på det første møde efter storkredsgeneralforsamlingerne, dog senest 1. oktober. Kontingentet er gældende for vælgerforeninger og centrale medlemmer.

 

Stk. 5. 

Hovedbestyrelsen får hvert år forelagt partiets regnskab forud for partiets landsråd til godkendelse.

Økonomi- og Erhvervsudvalg

Stk. 6. 

Der nedsættes et Økonomi- og Erhvervsudvalg, der har til formål at foranstalte indsamlinger og medvirke til en positiv dialog med erhvervslivet.

 

Hovedbestyrelsen vælger formanden for partiets økonomi- og erhvervsudvalg samt udvalgets øvrige medlemmer efter indstilling fra Forretningsudvalget.

Vedtægtsudvalg

Stk. 7. 

Der nedsættes et Vedtægtsudvalg, der afgør fortolkningsspørgsmål i forhold til vedtægter, ligesom vedtægtsudvalget høres, inden hovedbestyrelsen giver dispensationer til lokale afvigelser fra standardvedtægterne. Vedtægtsudvalget består af tre medlemmer.

 

Hovedbestyrelsen vælger formanden for partiets vedtægtsudvalg samt udvalgets øvrige medlemmer efter indstilling fra Forretningsudvalget.

Ad hoc udvalg

Stk. 8. 

 

Hovedbestyrelsen kan herudover nedsætte ad hoc udvalg. Hovedbestyrelsen udpeger formanden og angiver skriftligt udvalgets kommissorium, herunder også en tidsfrist for udvalgets arbejde.

Forretningsudvalget

§ 10

Forretningsudvalget består af partiformanden, partiets 2 næstformænd, folketingsgruppens formand eller næstformand, hvis partiformanden samtidig er gruppeformand, et medlem valgt af kommunalorganisationen jf. § 15 og 2 medlemmer valgt af hovedbestyrelsen jf. § 9, stk. 3.

Stk. 2. 

Forretningsudvalget fører tilsyn med partiets virksomhed og er i det daglige arbejde partiets øverste politiske og organisatoriske myndighed.

Stk. 3. 

Forretningsudvalget indstiller formand og næstformænd til hovedbestyrelsen.

Stk. 4. 

Forretningsudvalget er ansvarlig for at indstille en samlet EP-kandidatliste til Landsrådet. Landsrådet opstiller senest i året før valg til Europaparlamentet partiets kandidater til Europaparlamentsvalg.

Stk. 5. 

Forretningsudvalget ansætter en generalsekretær, der har til opgave at varetage partiets daglige drift.

§ 11

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2. 

Forretningsudvalget antager statsautoriseret eller registreret revision til at føre den løbende kontrol med regnskabsførelsen.

Stk. 3. 

Til at gennemgå partiets årsregnskab vælges der på det første møde i hovedbestyrelsen efter storkredsgeneralforsamlingerne i marts 2 interne revisorer. Revisionen skal være afsluttet i så god tid, at regnskabet med revisorernes bemærkninger kan tilsendes forretningsudvalget til behandling inden det ordinære Landsråd. Forretningsudvalget er ansvarligt for partiets budget og regnskab.

§ 12

Partiet tegnes i juridiske og økonomiske anliggender af partiformanden eller en af partiets næstformænd i forening med yderligere et medlem af forretningsudvalget.

 

Stk. 2. 

Forretningsudvalget kan meddele prokura.

Ungdomsorganisationerne

§ 13

Konservativ Ungdom, i daglig tale KU, har til formål at være samlingssted for konservative unge.

Stk. 2. 

De af ungdomsorganisationens medlemmer, som har valgret, har adgang til på lige fod med partiets medlemmer at deltage i opstillingen af kandidater til Folketing, Regionsråd og Kommunalbestyrelser i det område, hvor de er opført på valglisten.

Stk. 3. 

Ungdomsorganisationen er selv pligtig til at indkalde de af KU’s medlemmer, der ikke er medlem af partiet, når de skal deltage i opstillingen af kandidater, efter forudgående orientering til KU’s formand.

Stk. 4. 

Det er formanden for den forening, som skal forestå den pågældende opstillings ansvar at sikre, at ungdomsorganisationen får tilsendt dagsorden for mødet så betids, at ungdomsorganisationen kan indkalde sine medlemmer indenfor de i henhold til vedtægterne gældende varsler.

Stk. 5. 

Konservative Studerendes Landsorganisation, i daglig tale KS, har til formål at være samlingssted for borgerlige unge.

Stk. 6. 

De af ungdomsorganisationens medlemmer, som ikke er medlem af partiet, har ikke adgang til at deltage i opstillingen af kandidater til Folketing, Regionsråd og Kommunalbestyrelser.

Kandidater

§ 14

Enhver kandidat, der opstilles ved valg, skal være medlem af en af partiets vælgerforeninger og erklære sig enig i partiets program og tilslutte sig partiets politik.

 

Stk. 2. 

Intet medlem af Det Konservative Folkeparti må opstille på anden liste, hvis der findes en konservativ liste.

Kommunalorganisationen

§ 15

Kommunalorganisationen repræsenterer partiets valgte medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd. Kommunalorganisationen ledes af det kommunale forretningsudvalg. Den på landsrådet valgte kommunalpolitiske næstformand er født formand for det kommunale forretningsudvalg.

Stk. 2. 

Det kommunale forretningsudvalg består af:

 1. Den på landsrådet valgte kommunalpolitiske næstformand
 2. Kommunalorganisationens medlem af Forretningsudvalget jf. § 10
 3. Kommunalorganisationens medlemmer af Hovedbestyrelsen jf. § 7
 4. Partiets medlemmer af bestyrelsen for KL
 5. Partiets medlemmer af bestyrelsen for Danske Regioner
 6. Tre medlemmer valgt blandt partiets valgte medlemmer af kommunalbestyrelser
 7. Folketingsgruppens kommunalpolitiske ordfører

Generalsekretæren er tilforordnet forretningsudvalget.

De af partiets medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd, der er udpeget som medlemmer af udvalg i KL eller Danske Regioner, deltager som tilforordnede på møderne i det kommunale forretningsudvalg uden stemmeret.

Stk. 3. 

Det Kommunale Forretningsudvalg indstiller partiets kommunale næstformand til Forretningsudvalget.

Stk. 4. 

Partiets kommunalbestyrelsesmedlemmer vælger i forbindelse med det første KL-topmøde i hver valgperiode kommunalorganisationens repræsentant i partiets forretningsudvalg, ét medlem af partiets hovedbestyrelse og tre medlemmer af det kommunale forretningsudvalg.

Partiets regionsrådsmedlemmer vælger i forbindelse med den første generalforsamling i Danske Regioner i hver valgperiode én repræsentant til partiets hovedbestyrelse.

 

Stk. 5. 

Partiets medlemmer af Kommunekontaktrådene vælges på regionale møder af og blandt partiets kommunalpolitikere.

Vælgerforeningen

§ 16

I hver kommune organiseres arbejdet i én vælgerforening. Vælgerforeningen skal tilslutte sig partiets program og den af Landsrådet fastsatte politik. Vælgerforeningen skal i tilslutning til en stiftende generalforsamling afgive en erklæring underskrevet af bestyrelsen, hvorefter foreningens formål falder sammen med partiets, og hvoraf fremgår, at vælgerforeningen vil støtte partiets program og respektere partiets vedtægter.

Stk. 2. 

Vælgerforeningen skal geografisk dække én kommune. Foreningen skal med sit navn fremstå som en konservativ vælgerforening.

Stk. 3. 

Der kan tillige oprettes vælgerforeninger i udlandet. Disse kan dække en enkelt by eller et land. For disse foreninger gælder samme regler som for foreninger inden for landets grænser, bortset fra bestemmelser omhandlende valg i Danmark.

Stk. 4. 

Vælgerforeninger optages i partiet af hovedbestyrelsen.

§ 17

Vælgerforeningerne afholder generalforsamling hvert år i januar måned.

Stk. 2. 

De konservative vælgerforeninger har til formål

 • at være samlingssted for konservative vælgere
 • igennem deres arbejde at medvirke til udformningen og formidlingen af partiets politik
 • at forestå udbredelsen af konservative holdninger
 • at fremme debatten om konservativ politik blandt medlemmer og vælgere

Stk. 3. 

Den konservative vælgerforening har ansvaret for at opstille én konservativ liste til kommunalvalget i vælgerforeningens hjemkommune og gennemføre kampagnen i forbindelse med kommunale valg.

Stk. 4. 

Vælgerforeningen ledes af en bestyrelse, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen består desuden af de lokale formænd for ungdomsorganisationerne, hvis disse foreninger findes i kommunen. Det gælder for de to sidstnævnte, at bestyrelsen kan kræve, at der i stedet for formanden udpeges en lokalt bosiddende repræsentant, hvis formanden ikke bor i kommunen.

Stk. 5. 

Bestyrelsen vælger en repræsentant til storkredsbestyrelsen.

Stk. 6. 

Vælgerforeningerne tilsender senest 1. februar partisekretariatet en fortegnelse over bestyrelsesmedlemmer og tillidsposter i øvrigt i foreningen. På begæring skal der endvidere gives oplysning om andre forhold af betydning for partiets arbejde, herunder om medlemmer af kommunale udvalg, kommissioner m.v.

§ 18

Vælgerforeninger er pligtige til på begæring at meddele forretningsudvalget alle ønskede relevante oplysninger om forholdene i foreningen.

 

Stk. 2. 

Vælgerforeningen betaler årligt kontingent til partiets landsorganisation. Kontingentet fastsættes af partiets Hovedbestyrelse, jvf. § 9, stk. 4.

Storkredsene

§ 19

I hver storkreds varetages arbejdet af en storkredsbestyrelse.

Stk. 2. 

Storkredsene holder hvert år i marts generalforsamling, der afholdes geografisk i storkredsen. Til generalforsamlingen har alle medlemmer af vælgerforeningerne i storkredsen møde-, tale- og stemmeret.

Stk. 3. 

På generalforsamlingen vælges en formand, næstformand, kasserer, sekretær og storkredsens andet medlem af Hovedbestyrelsen, jf. § 7, stk. 1

Stk. 4. 

Storkredsbestyrelsen består af en formand, næstformand, sekretær, kasserer, en repræsentant for hver vælgerforening i storkredsen, en lokalt bosiddende repræsentant for KU og en lokalt bosiddende repræsentant for KSL.

Stk. 5. 

Storkredsbestyrelsen kan nedsætte et Forretningsudvalg til at varetage det daglige arbejde. Den valgte formand og næstformand er automatisk formand henholdsvis næstformand for storkredsens Forretningsudvalg.

Stk. 6. 

Storkredsformanden er født medlem af partiets hovedbestyrelse jf. § 7 stk. 1, pkt. 3.

Stk. 7. 

Det er storkredsformandens ansvar at indkalde til ekstraordinær generalforsamling/opstillingsmøde, såfremt mindst 2/3 af storkredsbestyrelsen begærer dette.

§ 20

Storkredsbestyrelsen koordinerer og gennemfører storkredsens valgkampagne og fastlægger de interne spilleregler i forbindelse med folketingsvalg. Formanden for storkredsen er ansvarlig for kandidatanmeldelse til folketingsvalget.

Stk. 2. 

Storkredsbestyrelsen er bindeled og sparringsforum for de vælgerforeninger, der findes i storkredsen.

§ 21

Storkredsbestyrelsen har overordnet ansvaret for opstilling af partiets folketingskandidater i storkredsen.

Storkredsbestyrelsen træffer senest 6 måneder efter afholdt folketingsvalg beslutning om, på hvilken måde øvrige kandidater skal anføres på stemmesedlen i de respektive vælgerforeninger/opstillingskredse. Der vælges blandt følgende modeller:

a. De øvrige kandidater i storkredsen anføres i alfabetisk rækkefølge
b. Storkredsbestyrelsen prioriterer de øvrige kandidater

Kandidaternes personlige stemmetal er alene afgørende for, i hvilken rækkefølge de bliver valgt i, jf. folketingsvalglovens regler herom.

Stk. 2.

a. Den enkelte vælgerforening opstiller selv partiets folketingskandidat(er). Der skal opstilles en kandidat i hver opstillingskreds, der er i kommunen. Kandidaterne kan kun opstille i én opstillingskreds pr. storkreds.

b. Opstillingen af folketingskandidater skal ske som prioriteret sideordnet opstilling i overensstemmelse med folketingsvalglovens regler herom, således at kredsens kandidat prioriteres først på stemmesedlen. De øvrige kandidater i storkredsen anføres på stemmesedlen jf. storkredsbestyrelsens beslutning herom.

c. Opstillingen skal ske på en generalforsamling, hvor alle vælgerforeningens medlemmer har møde-, tale- og stemmeret. Såfremt kommunen er en del af en større opstillingskreds afholdes et fælles opstillingsmøde for alle medlemmer bosiddende i opstillingskredsen.

d. Opstillingen af folketingskandidater skal ske senest 24 måneder efter afholdt folketingsvalg.

e. Når opstillingsmøderne i vælgerforeningerne er gennemført senest 24 måneder efter afholdt folketingsvalg, kan storkredsgeneralforsamlingen opstille yderligere folketingskandidater. 

f. Kandidaturet er senest gældende frem til og med valgdagen. Herefter er opstillingskredsen ledig.
 

Regionerne

§ 22

I hver region varetages arbejdet af et regionsudvalg, der nedsættes af storkredsene i regionen.

Stk. 2. 

Regionsudvalget består af ti medlemmer, hvoraf de syv vælges på storkredsgeneralforsamlingerne i regionen i forhold til stemmetallet ved senest afholdte regionsvalg, dog således at alle storkredse er repræsenteret af mindst ét medlem.

Stk. 3. 

Formanden for den konservative regionsrådsgruppe er født medlem. Et medlem udpeges af Konservativ Ungdoms Landsorganisation blandt de i regionen bosiddende medlemmer. Et medlem udpeges af Konservative Studerendes Landsorganisation blandt de i regionen bosiddende medlemmer. Medlemskab af Det Konservative Folkeparti er en forudsætning for at kunne sidde i Regionsudvalget.

Stk. 4. 

Regionsudvalget konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Formanden for regionsrådsgruppen og ungdomsorganisationernes repræsentanter kan ikke besidde formandsposten. Kandidater til regionsrådsvalget kan (ud over formanden for regionsrådsgruppen) ikke være medlem af regionsudvalget.

Stk. 5. 

Regionsudvalget godkender budget og regnskab og fremlægger det reviderede regnskab på de i regionen beliggende storkredsgeneralforsamlinger til orientering. Revisionen af regnskabet foretages af de valgte storkredsrevisorer i den storkreds, hvor regionsudvalgets kasserer er bosiddende.

Stk. 6. 

Regionsudvalget fungerer som sparringspartner for de valgte medlemmer af regionsrådet.

§ 23

Regionsudvalget har ansvaret for opstilling af partiets kandidater til regionsrådsvalgene. Opstillingen skal ske på et opstillingsmøde, hvor alle medlemmer af vælgerforeningerne i regionen har møde-, tale- og stemmeret.

Stk. 2. 

Opstillingen af regionsrådskandidaterne skal ske som nomineret sideordnet opstilling i overensstemmelse med Kommunal- og regionalvalglovens regler herom.

Stk. 3. 

Regionsudvalget har ansvaret for at indkalde til opstillingsmøde, der skal gennemføres senest i august måned i valgåret.

Stk. 4. 

Regionsudvalget er pligtig til at indstille en samlet prioriteret kandidatliste til opstillingsmødet.

Medlemsrettigheder

§ 24

Enhver borger, der tilslutter sig partiets program og vedkender sig Det Konservative Folkepartis holdninger, kan optages som medlem af landsorganisationen eller af en vælgerforening. Intet medlem kan samtidig være medlem af et andet politisk parti. Vælgerforeningens bestyrelse kan afvise anmodning om medlemskab.

Stk. 2. 

Medlemskabet udøves enten som centralt medlemskab eller gennem medlemskab af den vælgerforening, der findes i den kommune, hvor man har sin folkeregisteradresse. Ønsker man at være medlem af en vælgerforening i en anden kommune, end den hvor man har folkeregisteradresse, kan dette efter motiveret anmodning godkendes af partisekretariatet. I tvivlstilfælde foreligges dette for Forretningsudvalget.

Det er muligt at tegne et støttemedlemskab i en anden vælgerforening, end der man er medlem. Støttemedlemskabet giver ingen medlemsrettigheder eller beføjelser.

Stk. 3. 

Ved centralt medlemskab betales alene et centralt kontingent til partiet jf. § 9, stk. 4. Centralt medlemskab giver alene møde- og taleret ved Landsrådet. Kommunikationen til og fra medlemmet vil primært udgå fra partisekretariatet.

Stk. 4. 

Ved medlemskab af en vælgerforening opnår man fulde medlemsrettigheder og pålignes et kontingent, som de respektive vælgerforeninger selv fastsætter. Enhver person der melder sig ind centralt i partiet tilbydes automatisk medlemskab af den relevante vælgerforening.

Hovedbestyrelsen kan fastsætte et lavere kontingent end besluttet af generalforsamlingen for medlemmer, som melder sig ind i løbet af et kalenderår som led i centrale hvervekampagner alene med virkning for det pågældende kalenderår. Der betales ikke kontingent til landsorganisationen af et sådant besluttet reduceret kontingent.

Stk. 5. 

Såfremt et medlem flytter fra en kommune til en anden, påhviler det bestyrelsen for den forening, hvorfra fraflytning finder sted, at give underretning til partisekretariatet med oplysning om den nye adresse. Medlemmet overføres automatisk til den nye vælgerforening, med mindre det pågældende medlem selv giver besked til partisekretariatet om andet.

Medlemmet skal have folkeregisteradresse i vælgerforeningens kommune for at have stemmerettigheder ved opstilling af kandidater til kommunalvalg, regionsrådsvalg og folketingsvalg.

§ 25

Såfremt et medlem af en konservativ vælgerforening i afgørende spørgsmål modarbejder partiets politik og virke eller overtræder partiets vedtægter, kan medlemmet efter indstilling fra bestyrelsen ekskluderes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor eksklusion skal være angivet i dagsordenen.

Bestyrelsens beslutning skal ske med 2/3 flertal og indstilling til eksklusion skal være opført som selvstændigt punkt i den på forhånd udsendte dagsorden.

Stk. 2. 

Eksklusion kan kun ske, hvis mindst 2/3 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer stemmer herfor. Meddelelse om bestyrelsens begrundede indstilling om eksklusionen skal skriftligt meddeles det pågældende medlem inden indkaldelsen af den pågældende generalforsamling. Endvidere skal der gives storkredsformanden skriftlig meddelelse, for at denne kan optage forhandling med henblik på at søge tvisten bilagt. Det pågældende medlem er berettiget til at afgive møde på den generalforsamling, hvor eksklusionen er på dagsordenen, for at redegøre for sin sag, men er uden stemmeret.

Stk. 3. 

Det ekskluderede medlem kan indbringe spørgsmålet om eksklusionen for storkredsbestyrelsen, der er beføjet til at stadfæste eller underkende eksklusionen. Storkredsbestyrelsens afgørelse er endelig, såfremt den vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. I modsat fald kan afgørelsen indbringes for hovedbestyrelsen til endelig afgørelse.

§ 26

Hovedbestyrelsen kan ekskludere et eller flere medlemmer af partiet, hvis vedkommende i afgørende spørgsmål modarbejder partiets politik og virke eller overtræder partiets vedtægter. Eksklusionen, der er endelig, er gyldig, hvis 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. 

Forud for forelæggelsen for Hovedbestyrelsen påhviler det partiets forretningsudvalg at foretage de fornødne undersøgelser og drøftelser og om muligt at bringe konflikten ud af verden.

Stk. 3. 

Eksklusion af folketingsmedlemmer og Europa-Parlamentsmedlemmer kan alene foretages af hovedbestyrelsen, og kan kun ske hvis 2/3 af hovedbestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 4. 

Eksklusion af folketingsmedlemmer kan først finde sted efter en drøftelse mellem folketingsgruppen og hovedbestyrelsen samt høring af storkredsbestyrelsen i den storkreds, hvor det pågældende folketingsmedlem er opstillet.

Stk. 5. 

Eksklusion af medlemmer af Europa-Parlamentet kan først finde sted efter drøftelse mellem Europa-Parlamentsgruppen og hovedbestyrelsen.

Standardvedtægter

§ 27

Hovedbestyrelsen udarbejder standardvedtægter for partiets vælgerforeninger og storkredse, samt for arbejdet i kredsudvalg, regionsudvalg og kommunalorganisationen. Disse standardvedtægter er gældende i partiets organisation i alle tilfælde, hvor der ikke er foretaget lokale ændringer eller tilføjelser, der er godkendt af partiets hovedbestyrelse. Enhver ændring eller tilføjelse til standardvedtægterne skal indsendes til godkendelse i partiets hovedbestyrelse.

Vedtægtsændringer

§ 28

Forslag til ændring af partiets vedtægter kan fremsættes af 5 vælgerforeninger i forening eller ved en flertalsbeslutning i hovedbestyrelsen.

Stk. 2. 

Såfremt 5 vælgerforeninger i forening ønsker vedtægtsændring, skal forslag herom skriftligt tilsendes forretningsudvalget senest den 1. juni. Forretningsudvalget skal da forelægge forslaget for førstkommende hovedbestyrelsesmøde. Enhver vedtægtsændring kræver hovedbestyrelsens vedtagelse, der herefter i Hovedbestyrelsens formulering skal forelægges på det førstkommende Landsråd til vedtagelse eller forkastelse. For at forslaget er vedtaget, kræves 2/3 af de afgivne stemmer på Landsrådet.

Således vedtaget på partiets konstituerende landsrådsmøde den 22. februar 1916

Ændret på landsrådsmøderne:

 • den 28. november 1917
 • den 17. oktober 1919
 • den 4. november 1920
 • den 10. november 1922
 • den 9. november 1923
 • den 6. november 1925
 • den 9. november 1928
 • den 8. november 1930
 • den 9. oktober 1931
 • den 8. oktober 1938
 • den 24. november 1940
 • den 5. december 1942
 • den 6. november 1949
 • den 16. oktober 1954
 • den 10. november 1962
 • den 13. november 1971
 • den 28. september 1974
 • den 1. november 1980
 • den 5. november 1983
 • den 1. september 1985
 • den 28. oktober 1989
 • den 8. november 1992
 • den 5. november 1994
 • den 6. november 1999
 • den 5. november 2000
 • den 30. september 2006
 • den 30. september 2012
 • den 24. oktober 2015
 • den 23. september 2018
 • den 29. september 2019
 • den 26. september 2020
 • den 19. september 2021
 • den 24. september 2023