Handels- og medlemsbetingelser

Version 1.3

Nærværende Handels- og medlemsbetingelser er gældende fra indmeldelses-/købstidspunktet. Betingelserne danner grundlag for den indmeldtes medlemskab af en vælgerforening tilknyttet Det Konservative Folkeparti (i det efterfølgende kaldet DKF) og/eller køb af arrangementer og ydelser leveret af DKF.

I Samtykke

Du giver samtykke til, at vælgerforeninger tilknyttet Det Konservative Folkeparti og Det Konservative Folkeparti kan udveksle navn, adresse og oplysning om medlemskabet inden for rammerne af vedtægterne for Det Konservative Folkeparti og vælgerforeningerne f.eks. i forbindelse med skift af vælgerforening, tværgående arrangementer, valgkampagner og lignende.

Medlemmet kan trække samtykket tilbage til enhver tid ved at kontakte vælgerforeningen eller Det Konservative Folkeparti.

II Behandling af Personoplysninger

Registrering og brug af indsamlede data

Som en naturlig og støttende del af DKFs virke som politisk forening indsamler, opbevarer og behandler vi personlige data om foreningens medlemmer. Formålet med brugen af personoplysninger er at virke som politisk parti indenfor rammerne af vedtægterne for DKF og vælgerforeningerne.

Det betyder, at vi registrerer og bruger personoplysninger, når

 • du har indgået eller overvejer at indgå en aftale med os om en ydelse eller et produkt, jf. persondataforordningens art. 6.1(b)
 • du har givet os samtykke til at bruge dine personoplysninger til et bestemt formål, jf. persondataforordningens art. 6.1(a)
 • vi er juridisk forpligtet til det, f.eks. i henhold til
  • Skattekontrolloven
  • Bogføringsloven
  • Databeskyttelsesloven
  • Partistøtteloven
 • det er nødvendigt for at forfølge vores legitime interesser, jf. persondataforordningens art. 6.1(f). Det kan f.eks. være for at forhindre misbrug eller tab, for at styrke it-sikkerheden eller/og som led i direkte markedsføringsformål. I denne sammenhæng registrerer og bruger vi kun dine personoplysninger, hvis vores interesse klart vægter tungere end din interesse i, at vi ikke behandler dine personoplysninger.

De ansvarlige for brugen af personoplysninger (dataansvarlige) er Det Konservative Folkeparti cvr. 6250812 og den vælgerforening, som du er medlem af. Du kan se en oversigt over vælgerforeningerne på konservative.dk/partiet/vaelgerforeninger

Indsamlede Personoplysninger

Vi indsamler personoplysninger, der gør det muligt at identificere en person: Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, indmeldelsesdato, fødselsdato, betalingsforhold, interesser, allergener, ægtestand, transaktioner vedr. varekøb, organisatoriske roller, politiske roller, politisk tilhørsforhold, kontooplysninger, ind- og udmeldelsesårsag, billede, videomateriale.

Følsomme oplysninger

Vi behandler oplysninger om dit medlemskab til aktiviteter, som kan rummes inden for rammerne af vores vedtægter, jf. persondataforordningen art. 9, stk. 2(d).

Herudover behandler vi kun undtagelsesvist følsomme oplysninger og kun med dit samtykke.

Brug af de indsamlede personoplysninger

De indsamlede personoplysninger bruges f.eks. til kommunikation med medlemmer, udsendelse af kontingentopkrævninger, nyhedsbreve og invitationer, indkaldelse til generalforsamlinger, oplysninger i forbindelse med valg, statistiske formål, analyser af medlemsbevægelser, ansættelsesforhold, udarbejdelse af personlighedstest, oprettelse af abonnementer, tilmelding til arrangementer og flytning af medlemskab/medlemsdata fra en vælgerforening til en anden.

Tredjeparter og dine personoplysninger

Vi indhenter ikke personoplysninger fra tredjeparter, og vi videregiver ikke oplysninger til tredjeparter, med mindre vi er juridisk forpligtet til det f.eks. ved bidrag på mere end kr. 20.500 årligt.

Vi anvender databehandlere, og du kan se en liste over disse på konservative.dk/gdpr.

Hvor længe bruger vi dine personoplysninger

Vi bruger dine personoplysninger, så længe du er medlem. Efter dit medlemskab er ophørt, bruger vi ikke længere dine personoplysninger aktivt, men vi er juridisk forpligtet til at beholde visse oplysninger i udmeldelsesåret og 5 år herefter. Personoplysninger, som er offentliggjort om f.eks. bidrag over kr. 20.500, kandidaturer til folkevalgte poster og udgivne publikationer behandler vi så længe som vi har en legitim interesse hertil.

Profilering og automatiserede beslutninger

Vi anvender ikke automatiserede beslutninger.

Vi kan målrette invitationer og anden markedsføring til udvalgte medlemsgrupper baseret f.eks. på alder eller interesser, men vi bruger ikke profilering til at prøve at forudse, hvilke valg et medlem vil træffe i fremtiden.

Dine rettigheder

Indsigt

Du kan få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, ved at rette henvendelse til os. I visse tilfælde kan din indsigtsret være begrænset ved lov eller fritaget for retten til indsigt. Det kan f.eks. gælde af hensyn til andre medlemmer.

Ret til at gøre indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger. Det gælder navnlig, når vi behandler oplysninger, fordi vi har en legitim interesse. Hvis vi bruger oplysningerne til at opfylde en aftale med dig, eller fordi vi er juridisk forpligtet hertil, kan du ikke gøre indsigelse.

Du har herudover ret til at gøre indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering i forbindelse hermed.

Rettelse og sletning af personoplysninger

Hvis de oplysninger, som vi har registreret, er forkerte eller ufuldstændige, så er du berettiget til at få oplysningerne slettet eller opdateret. Har du gjort indsigelse mod vores brug af dine personoplysninger, eller mener du, at de er forkerte, så kan du kræve, at vi begrænser brugen af oplysningerne til opbevaring. Brugen begrænses kun, indtil oplysningernes rigtighed kan bekræftes, eller indtil det kan kontrolleres, om vores behov for at kunne bruge oplysningerne vejer tungere end dine interesser.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at kontakte os på info@konservative.dk, hvis du har spørgsmål om dine personoplysninger eller vores brug af dem.

Læs mere

Du kan læse meget mere om, hvordan vi bruger personoplysninger på konservative.dk/gdpr.

III Handels- og medlemsbetingelser

§ 1 – Generelt
Nærværende handels- og medlemsbetingelser er gældende fra indmeldelses-/købstidspunktet.
Betingelserne danner grundlag for den indmeldtes medlemskab af en vælgerforening tilknyttet Det Konservative Folkeparti (i det efterfølgende kaldet DKF) og/eller køb af arrangementer og ydelser leveret af DKF.

§ 2 – Medlemskab
Medlemskab kan tegnes af alle. For personer under 18 år kræves forældres/værges samtykke.
Ved accept af betingelserne erklærer medlemmet sig indforstået med at overholde de i aftalen fastsatte betingelser og vilkår, gældende ret samt vælgerforeningens og DKFs vedtægter.
Standardvedtægter for vælgerforeningen samt DKFs vedtægter forefindes på DKFs hjemmeside. Eventuelle særvedtægter for vælgerforeningen kan rekvireres ved at sende en mail til: info@konservative.dk.
Kontingentet fastlægges en gang årligt jf. vælgerforeningens vedtægter.
Kontingentet dækker medlemskab af en vælgerforening og giver de medlemsrettigheder, som står beskrevet i vælgerforeningens vedtægter.
Vi forbeholder os ret til at indkalde til vedtægtsbestemte møder, uagtet at medlemmet har frabedt sig information fra DKF eller vælgerforeningen.

§ 3 – Betaling
Kontingentet opkræves en gang årligt. Betaling for tjenesteydelser som f.eks. landsråd, landsrådsmiddag og -frokoster opkræves ved tilmelding. Betalingsmetoder:

 • Til betaling med betalingskort har DKF indgået en indløsningsaftale med Nets Denmark A/S og Clearhaus A/S, og som betalings-gateway har DKF indgået en aftale med QuickPay ApS.
  Vælgerforeningen eller DKF har på intet tidspunkt kendskab til medlemmets betalingskortoplysninger.
 • Til betaling via Betalingsservice har DKF indgået en aftale med Nets Denmark A/S.
 • Til betaling via MobilePay har DKF indgået en aftale med MobilePay.

Kvitteringen sendes til den af medlemmet oplyste mailadresse. Kopi heraf kan rekvireres ved at sende en mail til: medlem@konservative.dk.

 • Til betaling med girokort (FIK) har DKF indgået en aftale med Nets Denmark A/S og Danske Bank A/S.

§ 4 – Fortrolighed
Vælgerforeningen og DKF er forpligtet til at behandle dokumenter samt øvrige oplysninger, som medlemmet måtte meddele vælgerforeningen og DKF forud for eller efter indgåelsen af handels- og medlemsbetingelserne, fortroligt. Vælgerforeningen og DKF træffer alle nødvendige foranstaltninger til fortroligholdelse af sådanne oplysninger meddelt i medfør af handels- og medlemsbetingelserne, ligesom vælgerforeningen og DKF pålægger sine ansatte og samarbejdspartnere ovennævnte fortrolighedsforpligtelse.

§ 5 – Ikrafttræden og løbetid
Handels- og medlemsbetingelserne træder i kraft, når DKF registrerer indbetalingen, og løber, indtil den bringes til ophør i overensstemmelse med det i § 6 anførte.

§ 6 – Opsigelse og ophævelse
Vælgerforeningen er berettiget til at opsige medlemskabet jf. vælgerforeningens vedtægter.
DKF er berettiget til at opsige medlemskabet jf. DKFs vedtægter.
Medlemmet er berettiget til at opsige medlemskabet ved skriftlig meddelelse herom til DKF til øjeblikkelig virkning. Opsigelsen er registreret hos DKF og vælgerforeningen, når medlemmet på den oplyste e-mailadresse har modtaget en skriftlig bekræftelse.
Ved væsentlig misligholdelse af betalingsbetingelserne er vælgerforeningen og DKF berettiget til uden varsel at ophæve medlemskabet med øjeblikkelig virkning.

§ 7 – Erstatning
Det er mellem vælgerforeningen, DKF og medlemmet aftalt, at vælgerforeningen og DKF ikke kan ifalde erstatningsansvar som følge af handlinger, undladelser m.m. foretaget i forbindelse med vælgerforeningen eller DKFs afgørelser truffet i medfør af handels- og medlemsbetingelserne eller gældende ret.

§ 10 – Overdragelse
Medlemmet kan kun overdrage de i handels- og medlemsbetingelserne definerede rettigheder eller forpligtelser til tredjemand jf. vælgerforeningens og DKFs vedtægter.
For medlemmer under 18 år må betalingsforpligtelser gerne overdrages til medlemmets forældre/værge.

§ 9 – Lovvalg og værneting
Handels- og medlemsbetingelserne er underkastet dansk ret, og enhver tvist mellem parterne vedrørende denne skal anlægges ved danske domstole.