Retningslinjer til Medlemmer M.fl. om whistleblowerordning hos Det Konservative Folkeparti

Retningslinjer til medlemmer m.fl. om whistleblowerordning hos Det Konservative Folkeparti

I disse retningslinjer beskrives formålet med, at Det Konservative Folkeparti (herefter benævnt “Partiet“) har en whistleblowerordning (herefter benævnt “Ordningen“), hvordan Ordningen fungerer, hvem der kan benytte Ordningen, og hvad der må indberettes via Ordningen.

1. Formål

Ordningen har til formål at sikre, at der hurtigt og fortroligt via en særlig, uafhængig og selvstændig kanal kan indberettes lovovertrædelser eller alvorlige forseelser begået af medlemmer eller ansatte i Partiet, med henblik på, at en uafhængig og selvstændig enhed vurderer, hvilke tiltag der er behov for.

2. Hvem må benytte Ordningen?

Ordningen må benyttes af Partiets ansatte og tidligere ansatte, folkevalgte, medlemmer af Partiet, frivillige samt eksterne personer, der ikke har nogen forbindelse til Partiet.

3. Hvad må rapporteres via Ordningen?

Der må kun ske rapportering via Ordningen om alvorlige eller mistanke om alvorlige forseelser.

Ved alvorlige forseelser forstås:

 • Sexchikane,
 • Systematisk mobning
 • Vold

Forseelser, som ikke kan indberettes via Ordningen, skal anmeldes via de normale kommunikationsveje. Det kan være mindre forseelser som f.eks. samarbejdsvanskeligheder, overtrædelse af Partiets interne retningslinjer om rygning, emails, internet, alkohol m.v. samt sager, der skal behandles efter de af Partiet fastsatte regler og retningslinjer vedrørende eksempelvis klager over ansattes adfærd eller inkompetence.

Der kan ske indberetning via Ordningen, både når anmelderen har viden om forholdet, og når anmelderen har mistanke om forholdet. Det skal understreges, at Ordningen er et frivilligt alternativ til de almindelige kommunikationsveje.

I den udstrækning, anmelderen har viden eller formodning om en alvorlig forseelse, bedes anmelderen oplyse følgende:

 • En beskrivelse af forholdet,
 • hvem der er involveret,
 • om andre er bekendt med mistanken om forholdet,
 • om ledelsen er bekendt med forholdet,
 • om der findes dokumenter, der støtter forholdet,
 • om og hvor der kan findes yderligere information om forholdet,
 • hvor lang tid forholdet har stået på, og
 • om anmelderen er bekendt med forsøg på at skjule forseelsen.

Af hensyn til den videre undersøgelse af indberetningen, herunder for at kunne afdække forseelsen, er det vigtigt, at anmelderen belyser forseelsen bedst muligt. Det er ikke muligt at foretage en nærmere undersøgelse af en indberetning, hvis indberetningen er uspecificeret, eller hvis den alene indeholder meget brede beskyldninger uden nærmere præcisering.

Åbenlyst grundløse anmeldelser vil ikke undergå nærmere undersøgelse.

4. Hvem skal der indberettes til?

Indberetning sker via Plesner Whistleblowerordning, der findes på Partiets hjemmeside https://konservative.dk/.

Partiet opfordrer til, at anmelderen angiver sit navn i forbindelse med en anmeldelse, således at Partiet har mulighed for at stille afklarende spørgsmål samt efterfølgende, hvis Partiet vurderer, at det er ubetænkeligt, at kunne orientere om undersøgelsens videre forløb.

Det er dog muligt at foretage en anonym anmeldelse. For at sikre fuld anonymitet anbefales det, at indberetteren anvender en privat pc eller eventuelt en pc, der er placeret på et offentligt bibliotek.

Indberetningen modtages af tre advokater hos Plesner, som foretager en habilitetsvurdering af, hvem der kan behandle indberetningen hos Partiet. Anmeldelsen sendes herefter til den relevante sagsbehandler hos Partiet.

Alle involverede parter, herunder Partiet og Plesner, behandler alle anmeldelser fortroligt.

5. Beskyttelse af den anmeldte

Hvis en person i god tro foretager en anmeldelse via Ordningen, som senere viser sig grundløs, får det ikke negative konsekvenser eller følger for anmelderen. Ved falsk anmeldelse via Ordningen, som ikke er sket i god tro, vil den anmeldte blive informeret om anmelderens identitet, hvis anmelderens identitet er oplyst ved indberetningen. Det vil blive vurderet, om en falsk anmeldelse giver anledning til retlige, herunder strafferetlige skridt. Såfremt anmelderen er ansat i Partiet, kan det bl.a. få ansættelsesretlige konsekvenser, herunder resultere i, at den ansatte bliver bortvist.

Identiteten på anmelderen vil som udgangspunkt ikke blive videregivet til den person, som anmeldelsen vedrører. Som nævnt vil identiteten på anmelderen blive oplyst, såfremt det viser sig, at der er indgivet en bevidst falsk anmeldelse, eller såfremt Partiet har en pligt hertil. Efter persondataforordningens artikel 15 har den registrerede som udgangspunkt ret til indsigt, medmindre der i medfør af databeskyttelseslovens § 22 kan undtages fra den registreredes anmodning herom.

Identiteten vil tillige kunne videregives ved en eventuel efterfølgende retssag vedrørende det anmeldte forhold.

6. Orientering til den anmeldte

En person, der anmeldes via Ordningen, vil blive underrettet herom hurtigst muligt efter, at en foreløbig undersøgelse har fundet sted, og alle relevante beviser er sikret. Personen vil bl.a. modtage information om:

 • identiteten af den person/gruppe, som er ansvarlig for undersøgelsen af anmeldelsen,
 • de forhold, anmeldelsen vedrører, og
 • hvem, der har set anmeldelsen.

Der henvises desuden til [Privatlivspolitik for Whistleblowerordning], hvor der kan læses nærmere om behandlingen af personoplysninger og de registreredes rettigheder.

7. Datasikkerhed og dataopbevaring

Partiet og Plesner behandler alle oplysninger, som anmeldes via Ordningen, herunder oplysninger om personer, der anmeldes via Ordningen, i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Alle anmeldelser vil blive opbevaret forsvarligt, og det vil kun være muligt for relevante personer at tilgå oplysningerne.

Anmeldelser, der viser sig åbenbart grundløse, vil straks blive afsluttet. En anmeldelse, der falder uden for kategorien af forseelser, som må anmeldes via Ordningen (se punkt 3), vil blive videresendt til Partiets Generalsekretær Søren Vandsø og afsluttet i Ordningen.

Hvis der foretages anmeldelse til politiet eller en anden myndighed, afslutter Partiet behandlingen straks efter afslutning af sagen hos de pågældende myndigheder.

Anmeldelser slettes i Ordningen 45 dage efter, at Partiet har afsluttet behandlingen.

Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en ansættelsesretlig sanktion over for den indberettede person, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare oplysninger om personen, vil oplysningerne, hvor der er tale om en ansat, som udgangspunkt blive opbevaret i den ansattes personalemappe i op til fem år efter den ansattes fratrædelse. Opbevaringen af anmeldelsen sker i øvrigt i overensstemmelse med Partiets slettepolitik.

8. Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål vedrørende disse retningslinjer, er du velkommen til at kontakte Julie Jensen-Bendtsen, jjb@konservative.dk, telefon 61 62 32 33.