Forside|Nyt finanslovsforslag: En borgerlig retning for et bedre Danmark

En borgerlig retning for et endnu bedre Danmark

Danmark er et af de bedste samfund at leve i. Men Det Konservative Folkeparti ønsker, at vi fremadrettet bliver endnu bedre.

Derfor vil vi investere i ældreplejen og sundhedssektoren. Vi vil lade friheden og det private initiativ blomstre, og så vil vi sænke skatten, hæve arbejdsudbuddet og hjælpe den grønne omstilling på vej. Det vil vi gøre ved at fortsætte med de reformer, som siden årtusindeskiftet har gjort os rigere.

Det er nogle af nøglepunkterne i årets finanslovsudspil fra Det Konservative Folkeparti.

Herunder får du et udpluk af initiativerne og et link til det samlede udspil.

Læs det konservative udspil her:

En borgerlig retning for et endnu bedre Danmark

 

Omsorg, værdighed og selvbestemmelse

Ældreplejen skal sættes fri, og de ældre skal behandles ordentligt. Vi vil give ældre flere valgmuligheder, så de selv kan vælge den pleje og omsorg, de har brug for. Derfor ønsker vi at fremme flere forskellige typer plejehjem, så der er valgfrie alternativer til de kommunale. Vi vil også fordoble klippekortsordningen. Når vi lader de ældre vælge selv og giver personalet tid til mere omsorg, sætter vi mennesket i fokus og lader systemet træde i baggrunden.

En værdig og omsorgsfuld ældrepleje

Et bedre sundhedsvæsen

Under coronakrisen blev vi alle mindet om værdien af, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen med dygtige ansatte. Men der er mangler flere steder i sundhedsvæsenet. For eksempel står over 126.000 danskere uden egen læge, presset på fødegangene er for stort, og så mistrives alt for mange børn og unge mentalt. Det skal der gøres noget ved. Vi vil derfor blandt meget andet uddanne flere familielæger og tilføre ekstra jordemødre. Desuden vil vi sætte penge af til forebyggelse af børn, der ender i psykiatrien.

Mere omsorg og et stærkere sundhedsvæsen

Lavere skat og bedre erhvervsvilkår

Det danske skattetryk er alt for højt. Det er et problem for den enkelte borger, virksomhederne og samfundet generelt. For færre har lyst til at gøre en ekstra indsats, når arbejde brandbeskattes, og samtidigt svækkes virksomhedernes internationale konkurrenceevne af den høje skat. Derfor vil vi sænke skatten med 6,8 milliarder kroner i 2022. Både for virksomheder, der holder hjulene i gang, og for borgerne, der knokler og gør sig umage. Vores skattelettelser vil fra 2022 hive 100.000 danskere ud af topskat, mens det fra 2030 vil øge beskæftigelsen med 5.600 personer og øge den danske velstand med 9,2 milliarder kroner.

En konsekvent udlændingepolitik

Der er behov for forbedringer af Danmarks udlændingepolitik. Ikke-vestlige indvandrere koster Danmark 31 milliarder kroner årligt. Det skyldes manglende integration på arbejdsmarkedet, og at unge mænd med ikke-vestlig baggrund er massivt overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikken. Derfor vil vi sætte en grænse for, hvor mange ikke-vestlige udlændinge, der kan få adgang til Danmark. Derudover skal udvisningsreglerne strammes, så vi kan smide de udlændinge ud, der ikke vil Danmark. Men i en tid hvor danske virksomheder mangler arbejdskraft, har vi også brug for udenlandsk arbejdskraft. Derfor ønsker vi at sænke beløbsgrænsen for beløbsordningen til 360.000 kroner. For der skal være plads til dem, der vil bidrage.

Grøn omstilling med fokus på vækst

Der skal skrues op for ambitionerne for den grønne omstilling. I 2030 skal Danmarks samlede CO2-udledninger være reduceret med 70 procent. Derfor vil vi investere flere midler i de forskningsprojekter, som potentielt kan blive afgørende for den grønne omstilling. Vi ønsker at investere massivt i fremtidig teknologi, der kan hjælpe den grønne omstilling på vej. Det gælder f.eks. fangst og lagring af CO2, som potentielt kan reducere Danmarks CO2-udslip markant. Vi ønsker også en grøn skattereform, som gør beskatningen af CO2 mere ensartet, som samtidigt ikke gør Danmark fattigere.

Børn og folkeskole

En god start på livet kræver, at børn bliver fagligt dygtige og alment dannede, når de går i skole. Det er ikke i tilstrækkelig grad tilfældet i dag. Derfor vil lave ændringer i folkeskolen. Vi vil blandt andet afskaffe understøttende undervisning og tilføre op til 3.800 flere lærere i folkeskolen. Derudover vil vi give børn bedre mulighed for at lære med hænderne. Det gør vi ved at gøre det muligt at få en halv dags undervisning i samarbejde med virksomhed eller en lokal erhvervsskole i stedet for idræt, håndværk og design samt valgfag fra 7. klasse til 9. klasse. Og så skal vi omfavne de dygtigste elever. Vi foreslår derfor at indføre en målsætning om, at 10-15 procent af de bogligt dygtigste på en årgang skal have tilbud om en særlig talentindsats.

En folkeskole der er god for alle

Civilsamfund og kultur

Styrken af vores fællesskab skal måles i civilsamfundet. Det er her, vi forbindes med hinanden og får relationer på tværs af samfund, familie, skole, lokalområder og profession. I Det Konservative Folkeparti ønsker vi at bevare vores kulturelle forankring og kulturarv. Vores kultur er en markør for, hvor vi kommer fra, hvor vi er, og hvor vi er på vej hen. Vi vil bevare og udvikle den danske kultur, så den også fremover kan forme os. Det vil vi gøre i form af at støtte Karen Blixen Museet, lave en national strategi for genopretning af turismen til danske kulturinstitutioner og afskaffe grænsen for fradrag for donationer.

Socialområdet

Udsatte borgere skal mødes med ordentlighed og en hjælpende hånd. I Det Konservative Folkeparti anser vi det som en pligt at hjælpe de danskere, som ikke kan selv. Vi afsætter derfor midler til at løfte socialområdet, udover satspuljereserven. Vores finanslovsforslag fortsætter det arbejde, som vi igangsatte i socialministeriet under den tidligere VLAK-regering, hvor vi skal have en bedre indsats for hjemløse og socialt udsatte og en markant styrket retssikkerhed.

.

Lokale konservative prioriteringer

Ud over ovenstående punkter har Det Konservative Folkeparti også afsat en reserve til lokale initiativer rundt om i hele Danmark på finanslovsudspillet. Det lokale og det nære er vigtigt for os, og vi ved, hvor meget en ren strand, et renoveret aktivitetshus eller et søbad kan betyde for lokalområder. Derfor har vi prioriteret også at afsætte penge dertil. De forskellige forslag kan læses på nedenstående link.

Lokale Initiativer

image00001.jpeg
Download
image00003.jpeg
Download
image00002.jpeg
Download