Konservative resultater i det nye regeringsgrundlag

 1. Mere tryghed for danske boligejere
 2. Lavere skatter og bedre erhvervsvilkår
 3. Flere penge til forsvaret
 4. Højere straffe for personfarlig kriminalitet
 5. En grønnere klima- og miljøpolitik
 6. Et nyt asylsystem

Mere tryghed for boligejerne

 • Ejendomsværdiskattestoppet videreføres og grundskylden fastfryses indtil et nyt, revideret system indføres i 2021
 • Der indføres et princip om, at man skal have råd til at blive boende i sin bolig, hvis man har råd til at købe den, hvis ens situation i øvrigt ikke ændrer sig
 • Ingen må opleve at blive beskattet ud af sin bolig

Lavere skatter og bedre erhvervsvilkår

 • Skatten på arbejde skal lettes for alle
 • Færre skal betale topskat
 • Lave indkomster skal betale mindre i skat
 • Vi vil fjerne skat på generationsskifte i virksomheder
 • Der indføres et mål om at løfte velstanden med 80 milliarder kroner
 • Vi vil reducere skattetrykket, udgiftstrykket og indføre et konkret mål for at løfte velstanden
 • Vi vil gennemføre vækstinitiativer, lette skatten, reformere og forenkle regler. Erhvervslivets byrder skal reduceres med 6 milliarder kroner frem mod 2025
 • Den samlede offentlige økonomi skal udgøre en mindre andel af samfundsøkonomien
 • Et nyt iværksætterpanel skal rådgive regeringen om, hvad den kan gøre for iværksættere, og iværksættere skal have lettet skatten og bedre adgang til kapital
 • Adgangen til relevant arbejdskraft fra udlandet skal styrkes, og der skal fortsat være ordnede forhold på det danske arbejdsmarked
 • Skattelovgivningen skal forenkles
 • Der ryddes op i punktafgifterne, som også skal lettes

Markant flere penge til forsvaret

 • Der skal tilføres flere penge til forsvaret
 • Danmark skal forsat bidrage aktivt til internationale militære operationer. Blandt andet gennem en markant deltagelse i NATO’s fremskudte forsvar i Baltikum
 • Danmark skal være et kerneland i NATO og styrke sin evne til at operere i alliance-sammenhæng
 • Danmark skal i de kommende år være blandt de lande, der yder de relativt set største bidrag i kampen mod ISIL i Irak og Syrien
 • Det skrives ind i regeringsgrundlaget, at trusselsbilledet er ændret markant de seneste år
 • Veteraner skal støttes bedre, og veteranerne selv og deres organisationer skal inddrages tæt i et samarbejde med kommunerne
 • Sagsbehandlingstiden for veteraner skal nedbringes
 • Beredskabet skal fortsat have centre i alle dele af landet.

En konsekvent retspolitik

 • Der skal optages flere på politiskolen, og politiet skal styrkes
 • Vi vil modvirke dannelsen af parallelsamfund, som modarbejder det danske samfund og vores fælles værdisæt
 • Der skal være respekt om myndighederne, og politiet skal kunne rykke ud i de belastede ubesværet
 • Straffen for personfarlig kriminalitet hæves
 • Straffen for organiseret kriminalitet hæves
 • Straffen ulovlig besiddelse af skydevåben hæves
 • Kontrollen med rocker- og bandemedlemmer skal styrkes, mulighederne for prøveløsladelse skal begrænses og rekrutteringen skal ødelægges
 • Flest mulige udenlandske kriminelle skal afsone i deres hjemland
 • Vi vil afskaffe forældelsesfristerne for sexuelle overgreb på børn
 • Der indføres et nyt system for unge kriminelle, hvor konsekvenserne i højere grad skræddersyes
 • Vi skal forebygge, at de unge ender i en kriminel løbebane, og vi skal hjælpe unge på afvej tilbage. Derfor skal sociale og strafferetlige tiltag tænkes sammen
 • Den private ejendomsret er vigtig, og derfor skal planlovens bestemmelser om ekspropriation granskes

En grønnere klima- og miljøpolitik

 • Der skal gennemføres en ambitiøs og bæredygtig grøn omstilling
 • Danmark skal fastholde sin position som foregangslang inden for grøn omstilling, energieffektivitet og miljø
 • Hensynet til miljø og klima skal gå hånd i hånd med hensynet til danske arbejdspladser og konkurrenceevne
 • Der skal gennemføres en kemiindsats med det mål, at forbrugere udsættes mindre for skadelig kemi
 • Landbrugspakken og Naturpakken, som reducerer kvælstofudledningen, gennemføres som aftalt. Dermed styrkes biodiversiteten og et større statsligt skovareal udlægges til urørt skov
 • Regeringen går forrest i den grønne omstilling, og derfor bør livscyklusperspektiver i højere grad indgå i beslutningsgrundlag for offentlige investeringer og anskaffelser, således at der vurderes ud fra udgiftsniveauet samlet, frem for anskaffelsespris alene
 • Der sættes et mål om, at Danmark i 2030 skal have mindst 50 procent af sit energibehov dækket af vedvarende energi
 • Danmark skal være et lav-emissionssamfund, der er uafhængigt af fossile brændsler i 2050
 • Danmark skal arbejde på at leve op til EU’s mål om 80-95 procents reduktion af drivhusgasser i 2050
 • Det er regeringens mål, at Danmark skal være det første land i verden, hvor havvind kan klare sig på markedsvilkår, og regeringen vil screene Nordsøen og Østersøen for mulige placeringer af yderligere havvind
 • Regeringen vil fremme varmepumper og udnyttelse af overskudsvarme
 • Regeringen vil prioritere indsatsen for at stoppe tilbagegangen i biodiversiteten og understøtte at mere af Danmarks vigtige natur plejes, så der skabes bedre vilkår for truede dyre- og plantearter.
 • Kommunerne skal fremover i kommunalplanerne bistå i arbejdet med at udpege et grønt Danmarkskort. Arbejdet skal give større og bedre sammenhæng i naturområderne og ministeriet bistår kommunerne med at konkretisere Grønt Danmarkskort
 • Regeringen vil allerede nu sætte gang i to ambitiøse naturgenopretningsprojekter i hhv. Ekkodalen og Søborg Sø.
 • Regeringen ønsker en ny naturkanon. I disse naturområder skal der gøres en særlig indsats for at formidle af vores rige danske natur, så den når ud til alle.
 • Regeringen vil formulere en række ambitioner på naturområdet frem mod hhv. 2020 og 2030. Ambitionerne skal udgøre pejlemærker for regeringens naturpolitik og indsats i kommuner og regioner. Det kan eksempelvis være en særlig indsats for beskyttelse af ferske enge eller overdrev. De konkrete mål vil blive formuleret på baggrund af et arbejde, der skal kortlægge behovet på naturområdet.

En fair og realistisk udlændinge, flygtninge og asylpolitik

 • Der skal indføres et nyt asylsystem, hvor flygtninge søger om asyl fra et tredjeland fremfor ved de europæiske grænser. Systemet skal ødelægge menneskesmuglernes forretning og lette presset på Europas ydre grænser
 • Flest skal hjælpes i nærområderne. Hjælp i nærområderne er en central udviklingspolitisk prioritet. Med finansloven for 2017 er der afsat 2,375 mio.kr til humanitær bistand, herunder til nærområderne
 • Optjeningsprincipperne for velfærdsydelser skærpes
 • Reglerne for statsborgerskab strammes
 • Regeringen vil arbejde for diplomatiske garantier, så personer på tålt ophold kan hjemsendes

Bedre uddannelser

 • Vi vil omlægge SU’en og bruge pengene på at styrke danskernes kompetencer
 • Der afsættes en pulje til at løfte de fagligt svageste elever. Midlerne udbetales kun til skole, der kan dokumentere, at de har løftet elevernes faglige niveau
 • Vi vil fremme udviklingen af eliteuddannelser på universiteterne
 • Det slås fast, at det er forældrenes ansvar, at deres børn møder udhvilede og velforberedte i skole og har en forståelse for, at de skal modtage undervisning og opføre sig ordentligt
 • Større inddragelse af skolebestyrelserne i fastlæggelse af elevernes skemaer
 • Den aftalte styrkelse af dansk og matematik i folkeskolen gennemføres som planlagt
 • Det skal løbende evalueres, om der er behov for et justere folkeskolereformen

Støtte til kultur og foreningsliv

 • Vi vil bygge videre på et Danmark med en rig kultur og et stærkt civilsamfund, for vi som danskere er rundet af kulturelle værdimønstre og traditioner.
 • Vi skal nære den kunst og kultur, der har skabt og vedvarende skaber Danmark, så vi beholder vores kulturelle forankring
 • Regeringen ønsker et mangfoldigt kulturliv, og at danskerne skal have adgang til store kunst- og kulturoplevelser. Vi lægger vægt på, at danskerne kan opleve sublim kunst inden for alle kunstarter.
 • Vi lægger vægt på at bevare, udvikle og formidle kulturarven både til gavn for danskerne og udenlandske turister
 • DR varetager kulturbærende opgaver, men der er behov for at målrette DR’s produktion. Samtidig nedsættes licensen

Styrket social- og sundhedspolitik

 • Der indføres et mål om, at der skal være færre hjemløse i Danmark. Der skal følges op på målet hvert år
 • Psykisk sårbare og personer med handicap skal hjælpes, så de ikke mister deres tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse. Og de personer, som ikke kan arbejde, skal også have gode vilkår. Der skal følges op på målet hvert år
 • Udgangspunktet for al ældrepolitik vil basere sig på værdierne om indflydelse på eget liv, respekt for forskellighed, medmenneskeligheden i fokus, gode oplevelser hver dag og en værdig afslutning på livet. Derfor skal ældre medborgere hjælpes til at klare sig selv, så længe det er muligt.
 • Ældre skal tages alvorligt, og de skal i højere grad have muligheder for at vælge løsningerne til deres liv selv
 • Der afsættes flere milliarder kroner til kræftbehandling
 • Børn og unge, som har haft en massiv kontakt med det sociale system skal hjælpes bedre, og det skal ske via hjælp med dokumenteret virkning
 • Vi vil arbejde for, at frivillige og private organisationer får de bedste rammer for at tage medansvar. For de kan noget særligt

Læs hele regeringsgrundlaget “For et friere, rigere og mere trygt Danmark” her