Forside|Frit skolevalg

Udspil:
Et frit skolevalg for alle

Forældre ved bedst selv, hvilken skolegang der er bedst for deres børn.

Desværre er det ikke alle forældre, der har et reelt frit skolevalg i dag. Rigtig mange familier har nemlig ikke midlerne til at vælge en fri eller privatskole til barnets skolegang. Det vil Det Konservative Folkeparti ændre på.

Syv hovedelementer

1

Forældre med lav indkomst skal have reelt frit skolevalg 

 

2

Frie skoler med mange udfordrede elever skal have et ekstra tilskud

 

3

En mere gennemskuelig fripladsordning

4

Det skal være nemmere at drive frie skoler

 

5

Tilstrækkelige midler til tilsynet

 

6

Friheden til at afkorte skoledagen skal være permanent

7

Styrket forskning i frie grundskoler

Hvorfor?

Forældres ret til at bestemme over, hvilken skolegang de mener er bedst for deres børn, er rodfæstet i dansk skoletradition. De har haft gode muligheder for at vælge et privat alternativ til den offentlige skole eller selv oprette en fri skole – og det med god grund.

For det er forældrene, som ved, hvilken skole der er bedst for deres børn.  Og det er gennem frie skoler, at nye pædagogiske tanker historisk er vundet frem. Grundtvigs tanker om fællesskabet, almen dannelse og demokratisk deltagelse præger stadig vores skoler i dag.   

Det Konservative Folkeparti har derfor længe kæmpet for familiens og unges frie skolevalg. Med dette udspil vil vi også styrke det frie skolevalg gennem en række konkrete forslag.

Udspillet koster samlet ca. 175 millioner kroner om året. Pengene findes inden for vores kommende finanslovsprioriteter for 2024. Midlerne vil bl.a. komme fra forhandlingsreserven og finansieringsforslag, partiet tidligere har fremlagt – f.eks. effektivisering af jobcentrene.

Læs hele udspillet her

1. Forældre med lav indkomst skal have reelt frit skolevalg

Der gives i dag fripladser til elever med forældre, som har en lav indkomst. Det betyder, at de kan få skolepengene helt eller delvist refunderet af skolen og dermed bedre muligheder. Men behovet bliver langt fra dækket i dag. Vi foreslår derfor, at alle puljerne til fripladsordningerne sættes markant op, så de dækker forældrenes behov. På den måde styrker vi det frie skolevalg for forældre med lav indkomst mærkbart på tværs af skole, SFO og gymnasieområdet. Det vil koste knap 120 mio. kr.

2. Frie skoler med mange udfordrede elever skal have et ekstra tilskud

Når fripladsordningen forbedres, så kan flere familier med lav indkomst gøre brug af det frie skolevalg. I den forbindelse er det vigtigt at sikre, at de frie skoler også har tilstrækkeligt med ressourcer til at håndtere, at der kommer flere børn, som kan have flere udfordringer og særlige behov. Derfor vil vi afsætte 50 mio. kr. årligt til skoler med mange elever, som kan være udfordrede. Midlerne afsættes ved at hæve koblingsprocenten fra 76 til 76,66 pct. og indføre en social pulje. Vi skal ikke straffe skoler med mange elever fra ressourcestærke hjem.

3. En mere gennemskuelig fripladsordning

For mange forældre med lav indkomst er fripladsordningen uigennemskuelig. Forældrene ved ikke, om de kan få den støtte, som de er berettiget til, når fripladsordningen kun kan dække en fjerdedel af behovet. Det skaber samtidig et element af tilfældighed, når det er den enkelte skole, der skal tage stilling til, om den vil yde støtte til nedsat forældrebetaling – udover den utilstrækkelige støtte forældrene kan få igennem fripladsordningen.

4. Det skal være nemmere at drive frie skoler

Under den foregående regering er der kommet helt unødvendige benspænd for frie skoler. Det er blevet sværere for skolerne at leje overskydende lokaler ud midlertidigt. Det forhindrer friskolerne i at drive en effektiv og sparsommelig skole. Vi vil lempe på denne regel, så der ikke står tomme lokaler på frie skoler, som ingen får gavn af. Vi vil også lempe på det ufravigelige krav om, at forældre skal kunne dokumentere, hvilke lokaler den nye friskole skal starte i, inden 1. marts. Det gør det unødvendigt bøvlet for ildsjæle at starte en friskole.

5. Tilstrækkelige midler til tilsynet

Der har tidligere været eksempler på muslimske friskoler, som ikke overholdt reglerne, og hvor undervisningen stred imod de demokratiske principper, skoleloven hviler på. Derfor var der behov for at slå hårdt ned på de få skoler, som udgjorde problemet. Under den tidligere borgerlige regering blev tilsynet med muslimske friskoler skærpet, og det virkede. Vi er klar til at afsætte midler til at øge bemandingen yderligere, hvis der er behov for det.

6. Friheden til at afkorte skoledagen skal være permanent

Afskaffelsen af den understøttende undervisning skal gøres permanent, så den enkelte skole kan skabe en kortere skoledag af højere kvalitet. Det vil give dygtigere elever, der med en kortere skoledag også kan få bedre plads til et godt børneliv med sunde fritidsinteresser. 

7. Styrket forskning i frie grundskoler

De frie skolers erfaring med at skabe et anderledes og stærkt undervisningstilbud bør udnyttes langt bedre end i dag. Skolerne har en række styrker som bl.a. et højt forældreengagement og stærke ledelser. Vi ønsker en kortlægning af, hvad folkeskolen potentielt kan lære af de frie skoler i Danmark, og sætter 5 mio. kr. af på forskningsreserven i 2024 til formålet.