Borgernes retssikkerhed skal styrkes

Indstillet af Herlev Vælgerforening

Desværre oplever nogle borgere med sager i det kommunale system som følge af eksempelvis handicap eller skolevægring, at deres sag behandles for vilkårligt og varierer fra familie til familie, fra sagsbehandler til sagsbehandler og fra kommune til kommune.

Nogle borgere føler, at de bliver mødt med mistillid og utilstrækkelig forståelse for den situation, de er havnet i, og at der mangler viden og indsigt i de komplicerede områder. Selvom handicap én gang er konstateret, oplever borgeren, at vedkommende gang på gang skal igennem de samme rigide ansøgningssystemer for at få tildelt hjælpemidler. Det betyder, at nogle borgere føler, at de bliver kastebold i systemet mellem myndigheder, afdelinger og forskellige sagsbehandlere. De oplever, at de selv skal være jurister, sagsbehandlere, psykologer mv. for at få den nødvendige hjælp, og at de selv skal koordinere alle indsatser.

Det kan få meget negative konsekvenser for de involverede og for de pårørende. Nogle forældre til børn i ’systemet’ går ned med stress eller mister arbejdet. Det er dyrt for den enkelte og for os som samfund – både på et økonomisk plan, men særligt også på et menneskeligt plan.

Mange oplever, at der er stor forskel på den hjælp, man tilbydes i de forskellige kommuner. Det kan betyde, at nogle borgere føler sig stavnsbundet til den kommune, de er bosiddende i, og undlader at flytte, fordi en flytning kan få store og uoverskuelige konsekvenser for den støtte, der stilles til rådighed.

Samtidig er hjemsendelses- og omgørelsesprocenterne i kommunerne stadig for høje. Der har ganske vist været et lille fald ved seneste offentliggørelse, og det er positivt. Men der er lang vej endnu til at borgerne også oplever at deres retssikkerhed opfyldes.

Det Konservative Folkeparti vægter ordentlighed og retssikkerhed højt – også på det sociale område. Derfor ønsker vi, at borgernes retssikkerhed opretholdes – og at man som borger i Danmark bliver mødt af tillid og et system, der vil hjælpe. Fordi vi ved, at det også bærer stærke ressourcer ud i den anden ende.

Vi ønsker derfor at arbejde for følgende:

  • Kommuner, der laver forkerte afgørelser, skal med straks-pålæg ændre til korrekt afgørelse.
  • Bedre overgangsregler, når en borger fylder 18 år, således at sagsbehandlingen ikke skal starte forfra, og undersøgelser og ansøgninger om hjælpemidler startes på ny. Er der tale om børn med handicap, skal forældrene så vidt muligt have den fornødne hjælp, hvis det kan sikre, at barnet forsat kan bo hjemme og ikke skal tvinges på institution. 
  • Der skal altid laves en helhedsvurdering af en sag. §50-undersøgelser (forældreevne-undersøgelse) skal altid tage udgangspunkt i den enkeltes individuelle sag, hvad enten undersøgelsen grunder i sociale eller fysiske udfordringer.