Mindre støj er også velfærd

Indstillet af Vallensbæk Vælgerforening

Trafikintensiteten stiger på vores veje, og den offentlige transport søges udbygget. Uanset politisk farve på regeringer arbejdes der med store planer om infrastrukturbevillinger og togfonde. Der skal ikke herske tvivl om, at disse investeringer for en stor dels vedkommende er nødvendige. Der er brug for en bedre offentlig togtransport, ganske som der er behov for udbygning af motorveje, omfartsveje, broer mv.

Men hver gang en ny motorvej anlægges, eller der køres på et nyt stykke jernbane, er der borgere, der bliver ramt af støj. Det har en række effekter på de mennesker, det går ud over, så som almindelig nedsat mulighed for at kunne nyde natur og have omkring deres ejendom, en klar forringelse af værdien af deres ejendom og endelig og vigtigst – for en lang række mennesker vil det betyde et forringet helbred og i sidste ende en tidligere død.

For de fleste er det vigtigt at kunne nyde natur med fuglefløjt og naturens andre lyde, uden at det skal overdøves af en nærliggende motorvej. Og det er givet, at vi alle ikke vil betale det samme for en ejendom, der ligger op af den infrastruktur, som vi jo alle har glæde af. Derfor er det et fælles problem og ikke bare et problem for den enkelte lodsejer.

Det er beregnet, at op mod 600 mennesker hvert år mister livet som følge af virkningerne fra støj – det er flere, end der mister livet i trafikken. Trafikstøj giver øget forekomst af dårlig søvn, hjerte- karsygdomme, kræft og diabetes. Derfor er der faktisk god økonomi i at foretage støjbekæmpelse.

Ofte øges trafikken på vores veje over tid, hvorved støjen også øges. Holbækmotorvejen havde f.eks. ca. 15000 biler i døgnet i 70’ erne, mens den i dag trækker mere end 100.000 gennem f.eks. Vallensbæk kommune – og andre er lige så hårdt ramt.

Der er derfor brug for at sætte ind over for den øgede trafikstøj ved at lave en aktiv støjbekæmpelse. Det skal gøres via tre tiltag, som Landsrådet vil have Folketingsgruppen til at arbejde for:

  • En støjpulje, ganske som foreslået af den tidligere regering, med midler til at nedbringe støjen fra allerede etableret infrastruktur, hvor prioriteringen naturligt må være, at midlerne anvendes, hvor de gavner flest, og ikke hvor enkelte medlemmer af Folketinget er valgt. Og det skal være et samlet billede og ikke som nu, hvor beregninger fra Banedanmark ikke lægges sammen med Vejdirektoratets beregninger.
  • At der med igangsættelsen af nye projekter, helt naturligt med VVM-undersøgelsen også undersøges, hvordan projektet vil påvirke omgivelsernes støjbillede, og at der samtidig med projektet afsættes midler til at imødegå støjen samtidig med projektet, således at borgerne ikke egenhændigt skal slås med det i mange år frem.
  • At der på finansloven afsættes specifikke midler til netop forskningen i støjbekæmpelse, for at der kan udvikles ny viden og teknologi til bekæmpelse af støj.

Disse tiltag er nødvendige for at højne kvaliteten af liv og søvn for de berørte borgere. Der er god økonomi og livskvalitet i tiltagene, da de vil mindske helbredsgenerne for de berørte borgere, og endelig er det helt naturligt, at støj også indgår i vores miljøpolitik. Det er tid til, at staten lever op til sit ansvar. Mindre støj er også velfærd.

Kilde: https://mst.dk/luft-stoej/stoej/trafikstoej/trafikstoej-og-sundhed/